Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΧΟΡΩΔΙΑ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ

Thursday, June 14, 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΧΟΡΩΔΙΑ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΡΑΓΚΟΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ IΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ
====================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 751 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Ἰουνίου 2012


Πρός Τόν
Ἐλλογιμώτατον Κύριον
Παναγιώτην Τελεβᾶντον
vzeoe5k2@verizon.net


Ἀγαπητέ κ. Τελεβάντε,

Ἀνέγνωσα τό δημοσίευμά Σας πού ἀναφέρεται στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πειραιῶς καί εἰδικώτερα ὅτι τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία μέ «φραγκοχορωδία καί ἁρμόνιο».

Θά ἤθελα νά Σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ἐν τῷ εἰρημένῳ Ἱ. Ναῷ πού ἔχει ἀνεγερθεῖ τό ἔτος 1872 καί εἶναι ἀναγεννησιακοῦ ρυθμοῦ δυστυχῶς ὑπῆρχε ὡς λειτουργική πρακτική ἡ χρῆσις τετραφωνικῶν χορωδιῶν.

Ἀσφαλῶς ἀποδεχόμενος πλήρως τάς αἰτιάσεις Σας κατά τοῦ δυτικοτρόπου αὐτοῦ μέλους ἐπεχείρησα νά μεταβάλω τά πράγματα ἐπιβάλων τήν ἀλλαγήν διά τοῦ ἐγκρίτου βυζαντινοῦ Πρωτοψάλτου κ. Φωτίου Κετσετζῆ, ὅστις μάλιστα ὑπηρέτησεν εἰς τήν ἐν Βοστώνῃ Θεολογικήν Σχολήν παρά τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς.

Δυστυχῶς τό ἐγχείρημα συνήντησε μεγίστας ἀντιδράσεις τοῦ τε Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀλλά πρωτίστως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐνορίας διότι ἡ μονοφωνία ἔστω καί ἀρτία τοῦ κ. Κετσετζῆ δέν ἱκανοποιοῦσε τήν εἰθισμένην ἐν τῷ εἰρημένῳ Ναῷ μακροχρονίως μουσικήν λειτουργικήν ἀντίληψιν.

Διά τήν ἀποφυγήν περαιτέρω ὀξύνσεων καί ἀντεγκλίσεων ἐκ λόγων ποιμαντικῆς συνέσεως καί διακρίσεως καί ἐπειδή δυστυχῶς ἐν Ἀθήναις ὑπῆρξεν αὐτό τό μουσικόν λειτουργικόν ὕφος ἔχον δημιουργήσει ἀλλοτριωμένην μουσικήν λειτουργικήν συνείδησιν σέ ἀρκετούς, ἠναγκάσθην ὅπως ἀποδεχθῶ διά τήν εἰρήνευσιν τῆς Ἐνορίας καί διότι «ἐρήμωσε» ὁ Ναός ἐξ ἀντιδράσεως πρός τήν προσπάθειάν μου, τήν ἐπαναφορά μόνον εἰς αὐτόν καί κατ’ ἐξαίρεσιν ἕνεκεν τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς τετραφώνου χορωδίας ὑπό τόν κ. Σερμιέ, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ ὄχι ἀσφαλῶς ἁρμόνιο, γεγονός ἀπαράδεκτον διά τήν ὀρθόδοξον λατρείαν, ἀλλά εὐρωπαϊκόν ἰσοκράτην διά τούς τόνους ὡς ἡ συγκεκριμένη χορωδία ἔχει δηλώσει.

Οὕτως ἔχει τό θέμα πού ἀναφέρετε καί ἀσφαλῶς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν καί τήν προσωπικήν μας ἀντίληψιν δέν ἐκφράζει ἡ συγκεκριμένη εἰδική περίπτωσις ἀλλά οἱ ὑπόλοιποι 29 Ἐνοριακοί Ναοί μέ πρωτιστεύοντα τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος ὅπου μετ’ ἐπιμελείας καί πιστότητος διακονεῖται τό μυσταγωγικόν βυζαντινόν μέλος μεταδιδομένων τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν διά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Πειραϊκή Ἐκκλησία καί δύο δορυφόρων καί τοῦ διαδυκτίου ἀνά τήν ὑφήλιον.

Ἄλλωστε τό ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως διά τήν πατρώαν μουσικήν παράδοσιν ἀποδεικνύει ἡ μακροχρόνιος λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία τυγχάνει ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, παρέχει πλήρεις σπουδάς καί μεταπτυχιακούς τίτλους. Στελεχώνεται δέ ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς καί πέντε Καθηγητῶν.

Εὐχόμενος πᾶσαν παρά Κυρίου χάριν καί εὐλογίαν διατελῶν μετ’ ἀγάπης,


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου