Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ALFRED ROSENBERG: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣALFRED ROSENBERG: ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ


ALFRED   ROSENBERG 
ΟΙ  ΒΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ
Ησαΐας Κωνσταντινίδης


   Να υπενθυμίσουμε ότι η θρησκεία του εθνικοσοσιαλισμού δεν είναι ενιαία,  έχει πολλές τάσεις με διάφορους μέντορες – καθοδηγητές - “γκουρού” σε κάθε μία από αυτές και είναι σαφώς αντίθετη, ενάντια, εχθρική και ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ας δούμε μια πρωταρχική, κεντρική και κυρίαρχη τάση από την θρησκεία του εθνικοσοσιαλισμού όπως εκφράσθηκε και διατυπώθηκε από έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του εθνικοσοσιαλιστικού μυστικισμού, τον Alfred Rosenberg.  Το κείμενο είναι από: Ησαΐας Κωνσταντινίδης, «Ο άγνωστος Χίτλερ», εκδ. M-Press, σελ. 13-17, ένθετο βιβλίο που εδόθη από την εφημ. Ελεύθερη Ώρα της 13ης Οκτωβρίου 2013. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
   Το κεντρικό και πλέον χαρακτηριστικό φι­λοσοφικό έργο του εθνικοσοσιαλισμού, είναι το ογκώδες βιβλίο «Ο Μύθος του 20ου Αιώ­να» του Alfred Rosenberg (1893-1946). Δεν θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαμε πως το εν λόγω έργο περικλείει σε συγκροτημένη μορφή την απόλυτη φιλοσοφία της ιστορίας του εθνι­κοσοσιαλισμού, υπό την έννοια πως ασχολείται και εκθέτει με σαφήνεια όλη την ερμηνεία της ιστορίας και του ρόλου του ανθρώπου σ’ αυτή, μέσα από το πρίσμα της εθνικοσοσιαλιστικής θεώρησης. Στις μερικές εκατοντάδες σελίδες του εξετάζονται μέχρι τέλους τα βασικότερα πνευματικά προβλήματα της ανθρωπότητας, σε σημείο που να μην μένουν ερωτηματικά για τις πραγματικές πεποιθήσεις και προθέ­σεις του εθνικοσοσιαλισμού ως πολιτική κίνηση. Πιστεύουμε πως μαζί με την «Παρακμή της Δύσης» του Spengler, ο «Μύθος του 20ου Αιώνα» αποτελεί την πραγματική έκφραση του υποσυνείδητου του γερμανικού εθνικι­σμού, που με το πολιτικό του πρόγραμμα το NSDAP [ΣΗΜ.: το κόμμα του Χίτλερ] προ­σπάθησε να υλοποιήσει σε κυβερνητικό πια επίπεδο.
Κρατούμενος στη «Δίκη της Νυρεμβέργης».
 Θεμελιακή ιδέα του «Μύθου του 20ού Αι­ώνα» αποτελεί η μανιχαϊστική θεώρηση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, ως μιας αδιάκοπης σύγκρουσης δύο διαμετρικά αντί­θετων φυλών: της αρίας και της σημιτικής. Άριοι πολιτισμοί που εμφανίστηκαν ως κυρίαρχοι στο ιστορικό παρελθόν, είναι αυτός της Ελλάδας και αυτός της Ρώμης, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να μείνουν απρόσβλητοι από το «παράσιτο» του σημιτισμού. Οδηγήθηκαν έτσι στην παρακμή και την πτώση, λογική συνέπεια αυτής τους της «μόλυνσης». Αμφότεροι υπήρξαν η αποκορύφωση του αρίου κόσμου κατά την αρχαιότητα, ενώ η πορεία τους δεν είναι παρά ένας συνεχής αγώνας κατά του σημιτικού πνεύματος. Ακόμη και ο πρωταρχικός χριστιανισμός, «η καθαρή διδασκαλία του Χριστού», έχει άριες καταβολές, όμως με την παρείσφρυση σ’ αυτόν στοιχείων της σκέψης του Παύλου παραμορφώνεται και μετατρέπεται σε επικίνδυνο ιουδαϊκό όργανο. Κατά τον Rosenberg εξ’ άλλου ο ίδιος ο Χρι­στός δεν είναι Εβραίος στην καταγωγή, αλλά Γαλιλαίος, το οποίο σημαίνει καθαρός Άριος.
Κορυφαία παράμετρος του κλασικού έργου του Rosenberg είναι η ανθρωπολογική καθαρό­τητα, που στην περίπτωση των Αρίων σημαίνει την περίφημη «τιμή του αίματος». Το στοιχείο αυτό προωθεί σε πολιτικό επίπεδο την «υπερη­φάνεια του Αρίου» για την ανώτερή του καταγωγή και την μεγάλη αποστολή που η ίδια η φύση στην ουσία του ανέθεσε ως προς τον εξανθρωπι­σμό των κατώτερων ανθρωπίνων ειδών.
Είναι λοιπόν εμφανείς οι δαρβινικές επιρρο­ές πάνω στον «Μύθο του 20ού Αιώνα» και μια προσπάθεια καταμερισμού της ανθρωπότητας όχι πια σε διαφορετικές μεταξύ τους φυλές, αλλά σε ξεχωριστά ανθρώπινα είδη. Η αντί­ληψη αυτή οδηγεί στην έντονη ανάγκη «κά­θαρσης» από κάθε τι το παρακμιακό, το οποίο προκαλεί στασιμότητα στην ανθρώπινη πρό­οδο και συνολικό εκφυλισμό. Ο Rosenberg πι­στεύει πως η επικράτηση του εβραιοχριστιανισμού αποτελεί το βασικότερο και πιο ύπουλο εμπόδιο για την επικράτηση του ανθρωπολογικού κανόνα περί της φυλετικής ανωτερό­τητας των Αρίων, προβάλλοντας αρχές που βοηθούν όχι το δυνατό, αλλά το αδύναμο, όχι το υγιές, αλλά το άρρωστο...
  Το πρόταγμα του Rosenberg πως «κάθε φυλή έχει μία ξεχωριστή ψυχή», είναι ο κε­ντρικός ιστός της εθνικοσοσιαλιστικής πε­ποίθησης και φανερώνει τον ενιαίο χαρακτή­ρα που μπορεί να έχει μια φυλετική μονάδα και το αδιάσπαστο στοιχείο της αληθινής της υπόστασης. Σύμφωνα με τον κορυφαίο φι­λόσοφο του εθνικοσοσιαλισμού «η ζωή μιας φυλής, ενός λαού, δεν αποτελεί μια φιλοσο­φία που εξελίσσεται λογικά, ούτε ένα γίγνε­σθαι που αναπτύσσεται στηριζόμενο πάνω σε φυσικούς νόμους, αλλά το εξαγόμενο μιας μυστικής σύνθεσης, μιας ψυχικής δραστη­ριότητας, ανεξήγητης με συλλογισμούς ή με την σχέση αιτίας-αποτελέσματος». Πρόκει­ται για την πλήρη ουσία της μεταφυσικής του εθνικοσοσιαλισμού, που θεωρεί το νόημα της ιστορίας ως κινούμενο μόνο πάνω στον άξο­να της φυλής, όπου αυτή δεν είναι παρά μία, η άρια φυλή!
 

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον      www.egolpion.com
13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013


Read more: http://www.egolpion.com/alfred_rosenberg.el.aspx#ixzz2l0EJiCAS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου