Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.β' μέρος


Γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.β' μέρος

 «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010

 
Γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Ἡ σημερινή μόρφωσις, μέ τήν ὁποία συγχρονίζεις τόν ἑαυτό σου, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἀπιστία, ἀθεΐα, ἀσέβεια, ὑλισμός, ἐκφυλισμός, ἐγωϊσμός. Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἐπιστήμονες, ἐκτός ἀπό λίγες ἐξαιρέσεις, εἶναι ἄπιστοι, ἀσεβεῖς, ἔκφυλοι, ἐγωϊσταί καί πολέμιοι τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ... Καί αὐτοί ἀκόμη οἱ σημερινοί ἰδικοί μας θεολόγοι, πού πηγαίνουν στήν Εὐρώπη καί σπουδάζουν τήν Θεολογία, ἀποβαίνουν πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν παραδόσεων τῶν Πατέρων...
***
Θά πειθώμεθα εἰς ἐκείνους τούς ποιμένας πού ἀγρυπνοῦν γιά τό ποίμνιό τους καί ὄχι στούς λύκους καί στούς αἱρετικούς καί σέ ἐκείνους πού ἐπινοοῦν τρόπους πῶς νά καταργήσουν τίς παραδόσεις καί νά φέρουν σύγχυση...
***


Μέ τίς καταφρονήσεις τίς ὁποῖες οἱ περισσότεροι κάμνουν στούς ἱερούς κανόνες, τίς ἱερές παραδόσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ τούς νεωτερισμούς, μέ τίς καινοτομίες, τίς μεταρρυθμίσεις, τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἑτεροδόξους, σιγά-σιγά, ἀντί νά τούς προσελκύσουμε στήν Ὀρθοδοξία, φοβοῦμαι μήπως μᾶς προσελκύσουν ἐκεῖνοι στήν κακοδοξία... Ἐμεῖς τῆς σημερινῆς γενεᾶς, Ἡγούμενοι καί μοναχοί, εἴμεθα πολύ ἀδύναμοι, ἀσθενεῖς, εὐμετάβλητοι, καί γι᾿ αὐτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στήν συναναστροφή μέ τούς ἑτερόδοξους...
***
Μόνη ἐλπίδα σωτηρίας ἀπό τίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις, τίς καινοτομίες καί τίς παγῖδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων καί τοῦ διαβόλου εἶναι ἡ Προσευχή, ἡ Μετάνοια καί ἡ Ταπείνωση...

συνεχίζεται...


Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου